[Tool] Quick Blind SQL Injection script

[Tool] Quick Blind SQL Injection script
Đây là script được code bằng python…Tự động khai thác dạng sql injection quick blind
Điều kiện: cài python và wget cho python
Gồm 2 class…(thật ra 1 cũng được nhưng để dành phát triển) và 1 hàm main
Các bạn có chỉnh sửa gì cứ mở file main.py ra sửa nha.
Ví dụ:
inject_link = ‘http:/example.com/index.php?pg=tintuc&task=chitiet&p2=26&p3=4331 ‘
Các bạn có thể đổi thành site xpath bất kỳ với định dạng caigido=sogido (sorry, mới làm được dạng này)
Lang man quá, đây là link tải
sqli : Base class:https://silverwolf-share-tools.googlecode.com/svn/branches/sqli.py
sqli quick blind: Quick blind exploit:https://silverwolf-share-tools.googlecode.com/svn/branches/sqli_quick_blind.py
main application https://silverwolf-share-tools.googlecode.com/svn/branches/main.py

Share:

0 nhận xét