Đây là mẫu của 4 loại f5 ddos cơ bản của clover ddosser

Ngoài các code ddos sử dụng ngôn ngữ lập trình python hôm nay tôi đem đến cho các bạn loại ddos không còn xa lạ với hacker khi bước vào ddos đó là f5 ddos

Đây là mẫu của 4 loại f5 ddos cơ bản

Loại 1:https://19f41292356bb57816c73737d52d953022755133.googledrive.com/host/0ByFUqOHC2b93fjd1UFU5RG9FU2F6Qjh2RnRFbF9MZHZOQW1UbXY5WW1vQnJtR1F1SFdCUjQ/f6.html
Nguồn:DGLoại 2:
https://19f41292356bb57816c73737d52d953022755133.googledrive.com/host/0ByFUqOHC2b93fjd1UFU5RG9FU2F6Qjh2RnRFbF9MZHZOQW1UbXY5WW1vQnJtR1F1SFdCUjQ/f5.html

Loại 3:
https://19f41292356bb57816c73737d52d953022755133.googledrive.com/host/0ByFUqOHC2b93fjd1UFU5RG9FU2F6Qjh2RnRFbF9MZHZOQW1UbXY5WW1vQnJtR1F1SFdCUjQ/f4.html

Loại4:

https://19f41292356bb57816c73737d52d953022755133.googledrive.com/host/0ByFUqOHC2b93fjd1UFU5RG9FU2F6Qjh2RnRFbF9MZHZOQW1UbXY5WW1vQnJtR1F1SFdCUjQ/f3.html

Share:

0 nhận xét